Naam en locatie

De naam Duisterwinkel betekent "donkere hoek" en is gebaseerd op een donkere hoek (bocht) in de Hunze - ook wel Reitdiep genaamd - , een met hoge bomen omgeven bocht die afboog op het punt waar het Reitdiep gekanaliseerd was en het tweede deel het Olde Diepje werd genoemd.

Fredericum de Witt, kaart van Dominii et Provinciae Groningae et Omlandiae ca 1685
vermeldt een bocht in het Reitdiep (Hunze) langs Allersma State en vervolgens bij het gekanaliseerde gedeelte in oostelijke richting (oude bedding?) met twee maal de naam DuisterWinkel

Tjarda a Starkenborg/Lud. Visscher kaart van ca 1781
vermeldt alleen het oostelijke gedeelte -het gehucht?, een tweetal boerderijen- met de naam Duisterwinkel

A.J.van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, derde deel (Jacobus Noorduyn,Gorinchem, 1841)
Duisterwinkel, geh. In Hunzingo, prov. Groningen, arr. en 2 ½ u N.ten W. van Groningen, kant.en 1 ¾ u. O. van Ezinge, ½ u N. van Garnwerd, waartoe het behoort.

oude kaart

S.Gille Heringa. Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, derde druk (G.A.van Hoften, Utrecht, 1874)
Duisterwinkel, g 15 min. N. van Garnwerd, gem. Ezinge, prov. Groningen.

Dr W. de Vries Groninger Plaatsnamen (J.B.Wolters Groningen 1946)
Duisterwinkel 'Van meer dan een zijde verneem ik dat die naam tans in de streek onbekend is , behalve (als ook bij mij bekende) gsln. Ik kan er bijvoegen, dat de onderwijzer van Garnerd in 1888 wel de gehuchten onder die plaats noemt, maar geen Duisterwinkel.
POTT noemt dit wel als buurt, gem. Ezinge, doch weet het niet te localiseren.

Mr Theodorus Beckering -kaartfragment-
vermeldt het oostelijke gedeelte met een tweetal boerderijen, waardoorheen de naam Duister winckel staat.

Winsumer Allerlei vermeldt op internet in december 2002 onder deze gemeente een aantal namen als dorp, gehucht of buurtschap, waaronder Duisterwinkel, maar navraag bij de gemeentearchivaris leert dat de naam bij de gemeentelijke herindeling is opgegaan in Klein Garnwerd als deel van de gemeente Winsum.

Deze oude kaarten munten niet uit door hun schaalnauwkeurigheid en er zijn enkele km verschil in de locaties. Als men een lijn in O-richting trekt vanuit Ezinge en deze snijdt met een lijn in N-richting vanuit Garnwerd dan komt men juist boven Garnwerd aan de oostzijde van het Reitdiep op een tweetal gebouwen die tot Klein Garnwerd behoren. Dat is waarschijnlijk Duisterwinkel. (????)